16 november 2016

Wijzigingen Ontslagrecht 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen zijn gefaseerd doorgevoerd en maken deel uit van het nieuwe “Wet Werk en Zekerheid”. Inmiddels heeft zich over de wetswijzigingen nieuwe rechtspraak gevormd. Interessante uitspraken kunt u hier en hier lezen (ECLI:NL:RBLIM:2016:6805 en ECLI:NL:RBGEL:2016:1534).

Hieronder wordt nader ingegaan op de wetswijzingen.

Wijzigingen vanaf januari 2015

Proeftijd
Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden overeengekomen. Als er dan toch een proeftijd in staat dan is deze niet geldig.

Concurrentiebeding
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag hiervan worden afgeweken.

Aanzegplicht
Een werkgever is verplicht aan een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer één maand van te voren schriftelijk aan te geven of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. Wanneer de werkgever dat niet doet, is hij verplicht de werknemer een boete te betalen.

Wijzigingen vanaf 1 juli 2015

Ketenregeling voor tijdelijke contracten
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, binnen twee jaar afgesloten en met tussenpozen van maximaal zes maanden (de zogenaamde 3*2*6-regel). Van deze regel kan bij CAO worden afgeweken.

Bedenktijd/herroepingsrecht werknemer
Wanneer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, heeft de werknemer veertien dagen de tijd om zijn instemming te herroepen. De werkgever is verplicht om binnen twee dagen nadat de werknemer zijn instemming heeft gegeven, de werknemer schriftelijk te wijzen op zijn herroepingsrecht. Doet de werkgever dat niet, dan bestaat het herroepingsrecht van de werknemer drie weken na het verlenen van de instemming. Indien de werknemer niet op de hoogte is van zijn herroepingsrecht, dan geldt een termijn van twee maanden om alsnog gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.

Ontslagprocedures
De te volgen procedure (UWV/kantonrechter) is afhankelijk geworden van de ontslaggrond. Voor elke ontslaggrond geldt een bepaalde procedure.

Hoger beroep en cassatie
Voorheen was het niet mogelijk in hoger beroep te gaan tegen een beslissing over ontslag. Dankzij het nieuwe ontslagrecht kan een werknemer hoger beroep en cassatie instellen.

Ontslagvergoeding
In geval van ontslag kan de werknemer aanspraak maken op een ontslagvergoeding, de transitievergoeding. Voorwaarde is wel dat de werknemer minimaal twee jaar bij de werkgever in dienst moet zijn geweest. Binnen drie maanden na het ontslag dient de werknemer aanspraak te maken op de transitievergoeding.

mr. M.Y. (Yves) van Oel is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht.
Neem contact op voor meer advies over ontslagrecht.