Lexpert Advocaten is gespecialiseerd in bovenstaande rechtsgebieden. Klik op een tab voor meer informatie over het betreffende rechtsgebied. Indien u aanvullende vragen heeft of wilt weten of u met een andere juridische kwestie bij ons terecht kunt, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of door te bellen naar 010 – 260 1261.

Het arbeidsrecht verandert continue en is een dynamisch rechtsgebied. Het is daarom lastig om als werkgever en werknemer op de hoogte te blijven van alle wet-en regelgeving binnen het arbeidsrecht. Onze advocaten staan werkgevers en werknemers regelmatig bij in arbeidsrechtzaken en blijven door het volgen van cursussen en seminars continu op de hoogte van de veranderingen binnen het arbeidsrecht. Wij bieden ondersteuning in arbeidsconflicten. U moet hierbij denken aan een ontslag op staande voet dan wel een geschil tussen de werknemer en werkgever omtrent de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

In veel gevallen besluiten werknemer en werknemer de arbeidsovereenkomst niet meer voort te zetten. Partijen sluiten dan een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van het dienstverband. Wij helpen u met het opstellen en uitonderhandelen van de afspraken die in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden gemaakt. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Yves van Oel.

Binnen de praktijkgroep Bedrijfsrecht richtten de specialisten van Lexpert Advocaten zich op die gebieden van het recht die van belang zijn voor ondernemingen. U moet hierbij denken aan het opstellen en beoordelen van (internationale) commerciële contracten, investeringsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en Non-disclosure Agreements (NDA’s). Ook bieden wij ondersteuning aan ondernemers en bestuurders van onderneming die aansprakelijk worden gesteld (bestuurdersaansprakelijkheid). Wij adviseren en procederen veelvuldig op dit vlak. De ruime ervaring en specialistische kennis van onze advocaten zorgen ervoor dat veel ondernemers een langdurig samenwerkingsverband met ons aangaan. Als vaste sparringpartner houden wij hen op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen binnen het bedrijfsrecht en adviseren wij ze bij (complexe) handelstransacties. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Yves van Oel.

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Gelet op het feit dat de overheid overal is en in vele gedaanten, bestrijkt het bestuursrecht een breed terrein (denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke ordening, sociaal zekerheidsrecht, handhaving, overheidsaansprakelijkheid voor zowel onrechtmatige besluitvorming als planschade en nadeelcompensatie, publiekrechtelijk bouwrecht, contracten met de overheid, grondbeleid en gebiedsontwikkeling).

Het bestuursrecht ziet op de rechtsverhouding tussen de overheid en burgers/bedrijven. Het bestuursrecht regelt op welke wijze de overheid mag en moet handelen of beslissen en wat u daartegen kunt doen. Zo kunt u rechtsmiddelen aanwenden tegen een besluit waar u het niet mee eens bent. Vaak zal zo’n procedure beginnen met een bezwaar of een zienswijze en vervolgens beroep en hoger beroep. Het bestuursrecht kent een eigen procesrecht dat volledig afwijkt van het civiele procesrecht. Het bestuursprocesrecht biedt procedureregels voor zowel de overheden als de burgers en bedrijven (in het kader van rechtsbescherming).

Wij adviseren en procederen veelvuldig op dit vlak. De ruime ervaring en specialistische kennis van onze advocaten leert dat er vaak meer mogelijk is dan u denkt.

Beveiligingsbedrijf

Beveiligingsbedrijven kunnen worden geconfronteerd met maatregelen van Justis. Het kan dan gaan om waarschuwingen, bestuurlijke boetes en zelfs de intrekking van de vergunning. Indien uw bedrijf wordt geconfronteerd met een besluit of voornemen van Justis, is het raadzaam om contact op te nemen met mr. Nasir. Hij beschikt over specialistische kennis en ruime ervaring op dit vlak.

Beveiliger

Beveiligers hebben toestemming nodig van de korpschef om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten als bedoeld in artikel 7 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Zodra de toestemming wordt verkregen, ontvangt de beveiliger een pas (zoals bijvoorbeeld een grijze pas of een groene pas). Deze toestemming kan door de korpschef worden geweigerd dan wel worden ingetrokken. Indien u dan wel uw werknemer wordt geconfronteerd met een dergelijk besluit van de korpschef, is het raadzaam om contact op te nemen met mr. Nasir. Hij beschikt over specialistische kennis en ruime ervaring op dit vlak. Hij heeft heel veel beveiligers geholpen om hun pas te krijgen dan wel te hun pas behouden.

Als ondernemer in de horecabranche komt u regelmatig met het recht in aanraking, in het bijzonder het bestuursrecht.

Vergunningen

U heeft voor uw ondernemingen verschillende vergunningen nodig. Vaak gaat het dan om bijvoorbeeld een (horeca-) exploitatievergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en een Drank- en horecawetvergunning (Dhw-vergunning). Deze vergunningen kunnen worden geweigerd dan wel worden ingetrokken.

Onderzoek (bibob-onderzoek en/of onderzoek naar slecht levensgedrag)

Daarnaast kunt u worden geconfronteerd met bijvoorbeeld een bibob-onderzoek op grond van de Wet bibob. Dat onderzoek is niet alleen op de exploitant gericht, maar ook op alle zakelijke relaties van de exploitant/onderneming. Voor dat onderzoek worden ook politie- en justitiegegevens opgevraagd. Voorts kan onderzoek worden verricht naar uw beheerders en leidinggevenden, met name of zij in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.

Deze onderzoeken kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor uw vergunningen en derhalve uw onderneming. Deze vergunningen kunnen namelijk op basis van voornoemde onderzoeken worden geweigerd dan wel worden ingetrokken.

Optreden van de overheid na incidenten (sluitingen en andere maatregelen)

Het is onmogelijk om incidenten volledig te voorkomen. Dat wil echter niet zeggen dat als een incident zich voordoet in of nabij uw horecagelegenheid, u als ondernemer niet kan worden geconfronteerd met maatregelen van de overheid. Afhankelijk van het incident kan het gaan om zware maatregelen of lichte maatregelen.

Bij zware maatregelen kunt u denken aan bijvoorbeeld tijdelijke sluitingen of vervroegde sluitingstijden. Nu valt wellicht een tijdelijke sluiting van een week te overzien, maar in de praktijk gaat het vaak om sluitingen van weken en maanden. Dergelijke ‘tijdelijke’ sluitingen kunnen het voortbestaan van uw onderneming ernstig in gevaar brengen, waardoor die ‘tijdelijke’ maatregelen permanente gevolgen kunnen hebben. Deze maatregelen hebben dan ook – direct – een zware impact op uw onderneming.

Bij lichte maatregelen gaat het vaak om beweerdelijke overtredingen van bepaalde regels. Vaak gaat het dan om geluidsoverlast, het schenden van sluitingstijden of dat een beheerder/leidinggevende niet aanwezig is. Als deze overtredingen vaker voorkomen, kunnen deze overtredingen eveneens leiden tot intrekking van de vergunning.

Inschakelen van mr. Nasir

Ali Nasir is zeer gespecialiseerd op het gebied van horecarecht. Hij is als advocaat jarenlang ingeschakeld door bestuursorganen (burgemeesters, colleges van B&W et cetera) in complexe zaken op het gebied van horecarecht. Alle kennis en ervaring die hij in al die jaren heeft opgedaan, gebruikt hij nu uitsluitend ten behoeve van (horeca)ondernemers die geconfronteerd worden met ingrijpende besluiten van de overheid op dit gebied. Hij weet wat wel en niet werkt. Hij weet wat gedaan moet worden om de zaak te winnen. Hij wint het merendeel van zijn zaken, tot grote vreugde van zijn cliënten en hun personeel. Zijn ervaring is dat bestuursorganen te snel en te vaak grijpen naar het allerzwaarste middel, zonder voldoende oog te hebben voor de zeer ingrijpende gevolgen van hun besluiten. Ali Nasir zet zich voor de volle 100% in om zijn cliënten te beschermen tegen dat onrecht.

Iedereen die in Nederland een pand (woonhuis) wilt huren of verhuren wordt geconfronteerd met het huurrecht. Het is belangrijk om bij een geplande huur of verhuur, goede afspraken te maken en deze in een huurovereenkomst op te nemen. Ondanks het feit dat veel huurders en verhuurders hun afspraken in een huurovereenkomst opnemen komen in Nederland veel huurconflicten voor. Onze advocaten hebben ruim ervaring in het huurecht en kunnen u bijstaan in diverse kwesties. U moet daarbij denken aan geschillen over de hoogte van de huur, de gebreken aan het gehuurde, de ontbinding van de huurovereenkomst wegens achterstallig betaling. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Yves van Oel.

Het sociaal zekerheidsrecht is een complex geheel aan wetten en maatregelen dat er voor moet zorgen dat wanneer iemand arbeidsongeschikt is, ziek is, gepensioneerd of werkloos is geworden toch een inkomen heeft. Ook bijvoorbeeld werkgevers komen in aanraking met het sociale zekerheidsrecht wanneer het gaat over de premies die zij op het loon inhouden.

Heeft u een bijstandsuitkering, WW-uitkering, WAO/WIA/WAZ/Wajong/ZW-uitkering of een PGB en bent u het niet eens met het besluit van de gemeente, het UWV of het zorgkantoor, dan kunt u hiertegen in bezwaar. Daarna bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank. Tot slot kunt u terecht bij de Centrale Raad van Beroep. Dit is de hoogste rechter in het sociale zekerheidsrecht.

De regels van het sociaal zekerheidsrecht is continu onderhevig aan veranderingen. Lexpert advocaten is up to date van alle (veranderde) regelgeving en de rechtspraak die daarop is gebaseerd. Neemt u hiervoor contact op met één van onze advocaten.

Het verbintenissenrecht is een belangrijk rechtsgebied binnen onze civiele rechtspraktijk. Dit rechtsgebied is zo omvangrijk dat een ieder, ondernemer of particulier er dagelijks mee te maken heeft. Indien iemand bijvoorbeeld bij u schade veroorzaakt kunt u diegene aansprakelijk stellen voor uw schade op grond van onrechtmatige daad. De (betalings)verplichting van degene die u schade heeft veroorzaakt is een verbintenis die voortvloeit uit de wet. Verbintenissen kunnen echter ook ontstaan uit overeenkomsten (contracten) die partijen met elkaar zijn aangegaan. Een verbintenis uit een overeenkomst ontstaat bijvoorbeeld indien u een koopovereenkomst sluit. Voor zowel particulieren als bedrijven is bij het sluiten van een koopovereenkomst belangrijk om acht te slaan op de daarbij gehanteerde algemene voorwaarden omdat ook daarin vaak belangrijke verplichtingen worden opgenomen die vaak verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wij kunnen u adviseren over de eventuele risico’s. Wij hebben daarnaast ook ruim ervaring met het opstellen en het beoordelen van diverse contracten. U moet hierbij denken aan:

  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Algemene voorwaarden;
  • Huurovereenkomsten;
  • Koopovereenkomst;
  • overeenkomst van aanneming van werk;
  • overeenkomst van opdracht;
  • vaststellingsovereenkomst;
  • overnamecontracten.

Indien een van de partijen tekort schiet (zich niet houdt aan de gemaakte afspraken), kunnen er problemen ontstaan. Dergelijke geschillen gaan vaak over het niet voldoen aan een betalingsverplichting, de uitleg van een overeenkomst en de vraag of er deugdelijk is nagekomen. Wij helpen u graag bij het oplossen van problemen die betrekking hebben op het aangaan of nakomen van overeenkomsten. Ook bij onderhandelingen staan wij u met raad en daad bij. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met een van onze advocaten.