aliextended_dark2

Loopbaan
Ali Nasir is advocaat te Rotterdam. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ali rondde zijn studie binnen vier jaar cum laude af.

 Na zijn studie is hij als advocaat in dienst getreden bij een groot en internationaal advocatenkantoor met een uitstekende reputatie op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht, alwaar hij bijna zes jaar werkzaam is geweest. Gedurende die jaren heeft hij als advocaat onder meer veel gemeenten en andere overheidsinstanties bijgestaan in veelal complexe procedures. De waardevolle kennis en ervaring die mr. Nasir in die jaren heeft opgedaan, gebruikt hij nu ten behoeve van zijn cliënten die met ingrijpende besluiten van de gemeente/overheidsinstantie worden geconfronteerd. Vervolgens is hij enkele jaren als senior advocaat verbonden geweest aan een advocatenkantoor in de regio Den Haag. Gedurende deze periode heeft hij vooral (grote) bedrijven, ondernemers en particulieren bijgestaan in verschillende procedures. Met alle opgedane kennis en ervaring heeft hij de overstap gemaakt naar Lexpert Advocaten te Rotterdam, aan welk kantoor hij als advocaat-partner is verbonden.

Praktijk
Ali Nasir heeft een landelijke praktijk. Zijn praktijk speelt zich voornamelijk af op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht. Hij houdt zich veelvuldig bezig met het bestuursrecht in de meest brede zin. Omdat hij jarenlang gemeenten/overheidsinstanties heeft bijgestaan en derhalve aan ‘de andere kant’ heeft gestaan, weet hij als geen ander hoe een procedure tegen een gemeente/overheidsinstantie kan worden gewonnen. Branches en sectoren die veel met het bestuursrecht in aanraking komen, zoals de horecabranche, beveiligingsbranche, zorgsector en bouwsector (publiekrechtelijk bouwrecht), hebben in het bijzonder zijn aandacht. Ali Nasir heeft ruime ervaring en specialistische kennis ten aanzien van die branches en sectoren.

Hij adviseert en procedeert ook met grote regelmaat op het gebied van ruimtelijke ordening (denk bijvoorbeeld aan procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen of handhaving), sociaal zekerheidsrecht en onderwijsrecht. Ali komt op tegen allerlei besluiten van de overheid. Hij is voorts deskundig op het bijzondere gebied van overheidsaansprakelijkheid, waaronder de onrechtmatige overheidsdaad, planschade en nadeelcompensatie. In dat kader maakte mr. Nasir jarenlang deel uit van een deskundigencommissie op dat terrein.

Daarnaast behandelt mr. Nasir veel zaken op het gebied van het privaatrecht (contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht et cetera). Hij staat vooral ondernemers bij op dit vlak.

Op al deze gebieden staat mr. Nasir zijn cliënten bij. Hij wint het leeuwendeel van zijn zaken. Zijn cliënten waarderen dat hij voor ze vecht en juridisch zeer sterk is.

Gelet op het feit dat mr. Nasir het van groot belang vindt dat eenieder toegang heeft tot het recht, besteedt hij een deel van zijn tijd ook aan het helpen van mensen met een kleine portemonnee. Ali Nasir spreekt Nederlands, Somalisch en Engels.

Nevenactiviteiten
Ali Nasir lid van de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor Bestuursrecht. Tevens publiceert hij in wetenschappelijke tijdschriften over onderwerpen uit zijn praktijk.

Nevenfuncties:

 • Ali Nasir is mede-oprichter en thans lid van de Raad van Toezicht van een organisatie gericht op het tonen van de positieve ontwikkelingen in Afrika, welke organisatie verbonden is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Ali Nasir is tevens lid van de Raad van Advies van een organisatie die zich bezighoudt met onderwijs en duurzaamheid;
 • Ali Nasir is daarnaast verbonden aan een commerciële organisatie op het gebied van Financial Technology.

Rechtsgebieden
Ali is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden.

BESTUURSRECHT

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Gelet op het feit dat de overheid overal is en in vele gedaanten, bestrijkt het bestuursrecht een breed terrein (denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke ordening, sociaal zekerheidsrecht, handhaving, overheidsaansprakelijkheid voor zowel onrechtmatige besluitvorming als planschade en nadeelcompensatie, publiekrechtelijk bouwrecht, contracten met de overheid, grondbeleid en gebiedsontwikkeling).

Het bestuursrecht ziet op de rechtsverhouding tussen de overheid en burgers/bedrijven. Het bestuursrecht regelt op welke wijze de overheid mag en moet handelen of beslissen en wat u daartegen kunt doen. Zo kunt u rechtsmiddelen aanwenden tegen een besluit waar u het niet mee eens bent. Vaak zal zo’n procedure beginnen met een bezwaar of een zienswijze en vervolgens beroep en hoger beroep. Het bestuursrecht kent een eigen procesrecht dat volledig afwijkt van het civiele procesrecht. Het bestuursprocesrecht biedt procedureregels voor zowel de overheden als de burgers en bedrijven (in het kader van rechtsbescherming).

Wij adviseren en procederen veelvuldig op dit vlak. De ruime ervaring en specialistische kennis van onze advocaten leert dat er vaak meer mogelijk is dan u denkt.


RUIMTELIJKE ORDENING

Ruimtelijke ordening (ook wel ‘omgevingsrecht’ geheten) ziet op onze omgeving. Het bevat veelal regels voor de overheid met betrekking tot ruimte, wonen en infrastructuur. Het omgevingsrecht is voor velen (bedrijven, burgers, overheden en niet daarin gespecialiseerde advocaten en juristen) zeer onoverzichtelijk, er gelden namelijk talloze wetten en regels op dat vlak die elkaar soms overlappen met allemaal hun eigen uitgangspunten en procedures.

In de praktijk komt men het meest in aanraking met bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.  Een bestemmingsplan is het belangrijkste instrument voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. In een bestemmingsplan kan een gemeente vastleggen welke gebruiks- en bouwmogelijkheden er gelden op een perceel. Als u het niet eens bent met de toegekende gebruiks- en bouwmogelijkheden, dan kunt u daartegen (na een zienswijze) in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de praktijk gaat het dan om gevallen waarbij iemand het niet eens is met de aan hem toegekende mogelijkheden dan wel met de aan een buurman of nabijgelegen perceel toegekende bouw- en gebruiksmogelijkheden. Het een en ander geldt ook voor omgevingsvergunningen (vervanger van onder meer de oude bouwvergunning), welke doorgaans zien op één specifieke ontwikkeling.

Ali is specialist op dit terrein. Hij adviseert en procedeert veelvuldig op dit vlak. Zijn ruime ervaring en specialistische kennis op dit terrein leert dat er vaak meer mogelijk is dan u denkt.


HANDHAVING

In Nederland dient eenieder de geleden wetten en regels na te leven. De overheid ziet erop toe dat burgers en bedrijven dat doen. Indien zulks niet het geval is, kunt u met handhaving worden geconfronteerd. Dit geldt in het bijzonder in het bestuursrecht, meer in het bijzonder de ruimtelijke ordening, op welk deelterrein een beginselplicht tot handhaving geldt. Dat betekent dat de overheid doorgaans verplicht is om te handhaven bij bijvoorbeeld overtreding van een bestemmingsplan, Bouwbesluit of Waterwet. Het behoeft geen nadere toelichting dat handhaving grote gevolgen kan hebben voor u c.q. uw bedrijfsvoering. Dat betekent echter niet dat dan al vast zou staan dat u een overtreding hebt begaan. Of er sprake is van een overtreding, zal moeten blijken uit de procedure die u tegen een handhavingsbesluit voert.

Het is verstandig dat u zich in zo’n procedure laat bijstaan door een daarin gespecialiseerde advocaat. De heer mr. Nasir van Lexpert Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van handhaving en heeft veelvuldig zaken op dit terrein met succes behandeld, zowel voor als tegen overheden.


OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID

Overheidsaansprakelijkheid is een breed terrein. Van oudsher wordt een onderscheid gemaakt tussen de onrechtmatige overheidsdaad en de rechtmatige overheidsdaad. Hieronder zal worden ingegaan op onrechtmatig overheidshandelen. De rechtmatige overheidsdaad wordt behandeld onder het kopje ‘planschade en nadeelcompensatie’.

Onrechtmatige overheidsdaad
Van een onrechtmatige overheidsdaad is bijvoorbeeld sprake als de overheid onjuiste informatie/ inlichtingen verstrekt, bijvoorbeeld over uw rechten of over de mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt. Daarnaast kan schade bijvoorbeeld ook ontstaan als de overheid een vergunning heeft geweigerd en de rechter uiteindelijk beslist dat de vergunning wel had moeten worden verleend. De schade ten gevolge van de onrechtmatige besluitvorming kan dan aanzienlijk zijn. In onder meer deze gevallen kan de overheid onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk zijn voor de door u c.q. uw bedrijf geleden schade.

Het vaststellen dat u schade heeft geleden, kan al lastig zijn. Het verkrijgen van een schadevergoeding is vaak nog lastiger. Het verkrijgen van schadevergoeding vergt een juridische beoordeling van uw zaak op grond waarvan de juiste – en meest kostenefficiënte – aanpak kan worden bepaald. Daarbij is specialistische kennis van overheidsaansprakelijkheid van groot belang, een ingewikkeld rechtsgebied dat continu in beweging is en zich bevindt op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht. Deze specialistische kennis, alsmede ruime ervaring op dit terrein, heeft mr. Nasir van Lexpert Advocaten in huis.


PLANSCHADE EN NADEELCOMPENSATIE

Planschade
Bestemmingsplannen en andere planologische besluiten kunnen schade veroorzaken. Op directe wijze lijdt een eigenaar schade wanneer het bestemmingsplan de mogelijkheden tot gebruik van zijn grond beperkt (directe planschade). Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de eigenaar van een perceel als gevolg van een nieuw bestemmingsplan de mogelijkheid om (nog) een woning op dat perceel op te richten, verliest.

Op indirecte wijze lijdt een eigenaar (of anderszins gerechtigde) schade wanneer een bestemmingsplan ongunstige ontwikkelingen in de nabije omgeving mogelijk maakt (indirecte planschade). Een nieuw bestemmingsplan maakt bijvoorbeeld de oprichting van een appartementencomplex mogelijk als gevolg waarvan een omwonende schade lijdt. Zijn woning wordt in dit voorbeeld minder waard, omdat er vermindering van woongenot te verwachten valt.

Artikel 6.1 lid 1 Wro geeft voor beide situaties gedupeerden een recht op planschadevergoeding. Planschadezaken zijn echter niet eenvoudig, om welke reden het verstandig is dat u zich in zo’n procedure laat bijstaan door een daarin gespecialiseerde advocaat. De heer mr. Z.M. Nasir van Lexpert Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van planschade en heeft veelvuldig zaken op dit terrein met succes behandeld.

Nadeelcompensatie
Ook rechtmatig handelen van de overheid kan schade veroorzaken. Wegwerkzaamheden kunnen bijvoorbeeld ervoor zorgen dat uw bedrijf of winkel minder goed bereikbaar is. Alhoewel het handelen van de overheid op zich dan rechtmatig is, kan dat handelen wel leiden tot onevenredige nadelen, zoals een (forse) omzetdaling. Ook deze schade kan onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking komen. Het rechtsgebied dat ziet op het vergoeden van voornoemde onevenredige nadelen heet nadeelcompensatie. De heer mr. Z.M. Nasir van Lexpert Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van nadeelcompensatie en heeft jarenlang deel uitgemaakt van een deskundigencommissie Nadeelcompensatie van een grote gemeente.


PUBLIEKRECHTELIJK BOUWRECHT

Bouwrecht kan worden onderverdeeld in publiekrechtelijk bouwrecht en privaatrechtelijk bouwrecht. Privaatrechtelijk bouwrecht ziet – kort samengevat – op de afspraken tussen opdrachtgever, architect en aannemer. Publiekrechtelijk bouwrecht ziet – kort samengevat – op de omgevingsrechtelijke aspecten van een (bouw)project. Op het gebied van publiekrechtelijk bouwrecht komt het omgevingsrecht samen met het reguliere bestuursrecht en het bestuursprocesrecht. Realisering van bouwprojecten is immers niet mogelijk zonder een gedegen en actuele kennis van de publiekrechtelijke wet- en regelgeving die voor de bouw en gebiedsontwikkeling zo van belang is. Wij adviseren en procederen veelvuldig op dit vlak en onze ervaring ziet onder meer op het begeleiden van plan- en projectprocedures en trajecten/procedures met betrekking tot vergunningverlening. Voorts komen wij regelmatig op tegen ongewenste ontwikkelingen. Ali is gespecialiseerd op dit terrein en heeft vele zaken op dit terrein met succes behandeld. Zijn ruime ervaring en specialistische kennis leert dat er vaak meer mogelijk is dan u denkt.


VERBINTENISSENRECHT

Het verbintenissenrecht is een belangrijk rechtsgebied binnen onze civiele rechtspraktijk. Dit rechtsgebied is zo omvangrijk dat een ieder, ondernemer of particulier er dagelijks mee te maken heeft. Indien iemand bijvoorbeeld bij u schade veroorzaakt kunt u diegene aansprakelijk stellen voor uw schade op grond van onrechtmatige daad. De (betalings)verplichting van degene die u schade heeft veroorzaakt is een verbintenis die voortvloeit uit de wet. Verbintenissen kunnen echter ook ontstaan uit overeenkomsten (contracten) die partijen met elkaar zijn aangegaan. Een verbintenis uit een overeenkomst ontstaat bijvoorbeeld indien u een koopovereenkomst sluit. Voor zowel particulieren als bedrijven is bij het sluiten van een koopovereenkomst belangrijk om acht te slaan op de daarbij gehanteerde algemene voorwaarden omdat ook daarin vaak belangrijke verplichtingen worden opgenomen die vaak verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wij kunnen u adviseren over de eventuele risico’s. Wij hebben daarnaast ook ruim ervaring met het opstellen en het beoordelen van diverse contracten. U moet hierbij denken aan:

 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Algemene voorwaarden;
 • Huurovereenkomsten;
 • Koopovereenkomst;
 • overeenkomst van aanneming van werk;
 • overeenkomst van opdracht;
 • vaststellingsovereenkomst;
 • overnamecontracten.

Indien een van de partijen tekort schiet (zich niet houdt aan de gemaakte afspraken), kunnen er problemen ontstaan. Dergelijke geschillen gaan vaak over het niet voldoen aan een betalingsverplichting, de uitleg van een overeenkomst en de vraag of er deugdelijk is nagekomen. Wij helpen u graag bij het oplossen van problemen die betrekking hebben op het aangaan of nakomen van overeenkomsten. Ook bij onderhandelingen staan wij u met raad en daad bij. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met een van onze advocaten.


HUURRECHT

Iedereen die in Nederland een pand (woonhuis) wilt huren of verhuren wordt geconfronteerd met het huurrecht. Het is belangrijk om bij een geplande huur of verhuur, goede afspraken te maken en deze in een huurovereenkomst op te nemen. Ondanks het feit dat veel huurders en verhuurders hun afspraken in een huurovereenkomst opnemen komen in Nederland veel huurconflicten voor. Onze advocaten hebben ruim ervaring in het huurecht en kunnen u bijstaan in diverse kwesties. U moet daarbij denken aan geschillen over de hoogte van de huur, de gebreken aan het gehuurde, de ontbinding van de huurovereenkomst wegens achterstallig betaling.


SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Het sociaal zekerheidsrecht is een complex geheel aan wetten en maatregelen dat er voor moet zorgen dat wanneer iemand arbeidsongeschikt is, ziek is, gepensioneerd of werkloos is geworden toch een inkomen heeft. Ook bijvoorbeeld werkgevers komen in aanraking met het sociale zekerheidsrecht wanneer het gaat over de premies die zij op het loon inhouden.

Heeft u een bijstandsuitkering, WW-uitkering, WAO/WIA/WAZ/Wajong/ZW-uitkering of een PGB en bent u het niet eens met het besluit van de gemeente, het UWV of het zorgkantoor, dan kunt u hiertegen in bezwaar. Daarna bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank. Tot slot kunt u terecht bij de Centrale Raad van Beroep. Dit is de hoogste rechter in het sociale zekerheidsrecht.

De regels van het sociaal zekerheidsrecht is continu onderhevig aan veranderingen. Lexpert advocaten is up to date van alle (veranderde) regelgeving en de rechtspraak die daarop is gebaseerd.


HORECARECHT

Als ondernemer in de horecabranche komt u regelmatig met het recht in aanraking, in het bijzonder het bestuursrecht.

Vergunningen

U heeft voor uw ondernemingen verschillende vergunningen nodig. Vaak gaat het dan om bijvoorbeeld een (horeca-) exploitatievergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en een Drank- en horecawetvergunning (Dhw-vergunning). Deze vergunningen kunnen worden geweigerd dan wel worden ingetrokken.

Onderzoek (bibob-onderzoek en/of onderzoek naar slecht levensgedrag)

Daarnaast kunt u worden geconfronteerd met bijvoorbeeld een bibob-onderzoek op grond van de Wet bibob. Dat onderzoek is niet alleen op de exploitant gericht, maar ook op alle zakelijke relaties van de exploitant/onderneming. Voor dat onderzoek worden ook politie- en justitiegegevens opgevraagd. Voorts kan onderzoek worden verricht naar uw beheerders en leidinggevenden, met name of zij in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.

Deze onderzoeken kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor uw vergunningen en derhalve uw onderneming. Deze vergunningen kunnen namelijk op basis van voornoemde onderzoeken worden geweigerd dan wel worden ingetrokken.

Optreden van de overheid na incidenten (sluitingen en andere maatregelen)

Het is onmogelijk om incidenten volledig te voorkomen. Dat wil echter niet zeggen dat als een incident zich voordoet in of nabij uw horecagelegenheid, u als ondernemer niet kan worden geconfronteerd met maatregelen van de overheid. Afhankelijk van het incident kan het gaan om zware maatregelen of lichte maatregelen.

Bij zware maatregelen kunt u denken aan bijvoorbeeld tijdelijke sluitingen of vervroegde sluitingstijden. Nu valt wellicht een tijdelijke sluiting van een week te overzien, maar in de praktijk gaat het vaak om sluitingen van weken en maanden. Dergelijke ‘tijdelijke’ sluitingen kunnen het voortbestaan van uw onderneming ernstig in gevaar brengen, waardoor die ‘tijdelijke’ maatregelen permanente gevolgen kunnen hebben. Deze maatregelen hebben dan ook – direct – een zware impact op uw onderneming.

Bij lichte maatregelen gaat het vaak om beweerdelijke overtredingen van bepaalde regels. Vaak gaat het dan om geluidsoverlast, het schenden van sluitingstijden of dat een beheerder/leidinggevende niet aanwezig is. Als deze overtredingen vaker voorkomen, kunnen deze overtredingen eveneens leiden tot intrekking van de vergunning.

Inschakelen van mr. Nasir

Ali Nasir is zeer gespecialiseerd op het gebied van horecarecht. Hij is als advocaat jarenlang ingeschakeld door bestuursorganen (burgemeesters, colleges van B&W et cetera) in complexe zaken op het gebied van horecarecht. Alle kennis en ervaring die hij in al die jaren heeft opgedaan, gebruikt hij nu uitsluitend ten behoeve van (horeca)ondernemers die geconfronteerd worden met ingrijpende besluiten van de overheid op dit gebied. Hij weet wat wel en niet werkt. Hij weet wat gedaan moet worden om de zaak te winnen. Hij wint het merendeel van zijn zaken, tot grote vreugde van zijn cliënten en hun personeel. Zijn ervaring is dat bestuursorganen te snel en te vaak grijpen naar het allerzwaarste middel, zonder voldoende oog te hebben voor de zeer ingrijpende gevolgen van hun besluiten. Ali Nasir zet zich voor de volle 100% in om zijn cliënten te beschermen tegen dat onrecht.


BEVEILIGINGSBRANCHE

Beveiligingsbedrijf

Beveiligingsbedrijven kunnen worden geconfronteerd met maatregelen van Justis. Het kan dan gaan om waarschuwingen, bestuurlijke boetes en zelfs de intrekking van de vergunning. Indien uw bedrijf wordt geconfronteerd met een besluit of voornemen van Justis, is het raadzaam om contact op te nemen met mr. Nasir. Hij beschikt over specialistische kennis en ruime ervaring op dit vlak.

Beveiliger

Beveiligers hebben toestemming nodig van de korpschef om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten als bedoeld in artikel 7 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Zodra de toestemming wordt verkregen, ontvangt de beveiliger een pas (zoals bijvoorbeeld een grijze pas of een groene pas). Deze toestemming kan door de korpschef worden geweigerd dan wel worden ingetrokken. Indien u dan wel uw werknemer wordt geconfronteerd met een dergelijk besluit van de korpschef, is het raadzaam om contact op te nemen met mr. Nasir. Hij beschikt over specialistische kennis en ruime ervaring op dit vlak. Hij heeft heel veel beveiligers geholpen om hun pas te krijgen dan wel te hun pas te behouden.


Contact
E: [email protected]
T: 010 260 12 61